Selasa, 12 Ogos 2008

Pemikiran Saintifik dan Matematik dalam Kraf Anyaman Buluh Melayu Tradisional: Satu Kajian Kes oleh Marzita Puteh, Sadiah Baharom, Jamilah Omar

Jurnal Peradaban Melayu, Jilid 5, Tahun 2007

Pemikiran Saintifik dan Matematik dalam Kraf Anyaman Buluh
Melayu Tradisional: Satu Kajian Kes

Marzita Puteh
Sadiah Baharom
Jamilah Omar
Universiti Pendidikan Sultan Idris


Pengenalan
Kesenian wujud, berkembang dan diturun temurunkan dalam atau melalui tradisi-tradisi sosial atau masyarakat. Kesenian adalah milik masyarakat, dilihat sebagai cara hidup yang bertalian dengan keindahan dari para ahli masyarakat. Kesenian ini menjadi tunjang kepada kebudayaan masyarakat Melayu sejak turun temurun lagi. Dengan adanya kesenian seperti ini identiti masyarakat Melayu lebih terserlah dan dikenali ramai. Warisan seni tradisional di kalangan orang Melayu disampaikan secara lisan dari generasi kepada satu generasi, namun artis sebagai individu yang menghasilkan mempunyai ruang untuk menggalakan kreativiti dan mempertahankan nilai-nilai estetik karya seni tersebut. Kementerian Kebudayaan dan Kesenian telah mengambil pelbagai inisiatif bagi memantapkan dan memperkembangkan lagi kebudayaan masyarakat Melayu. Kesenian bangsa Melayu telah diakui dunia sebagai unik dan menarik. Seni rupa dalam masyarakat Melayu merupakan ciptaan yang mengandungi unsur-unsur seni yang dihasilkan oleh orang Melayu melalui ukiran, anyaman, tenunan, seni bina dan sebagainya.
Seni kraftangan adalah hasil seni yang dicipta untuk digunakan, tetapi digubah dengan memasukkan unsur-unsur seni untuk memberi bentuk yang indah dan menarik hati. Penciptaan kraftangan itu memerlukan keahlian dan kecekapan dalam penggunaan bahan-bahan asas yang teratur sejak dari proses awal hinggalah sesuatu hasil kraftangan itu tercipta. Proses penciptaan kraftangan tersebut memerlukan daya estetika demi untuk memberikan rekabentuk yang indah dan menarik. Seni anyaman adalah suatu bentuk kraf yang tidak dapat dipisahkan daripada cara hidup tradisional masyarakat Melayu dan rumpun nusantara. Daripada tikar hingga kepada dinding pelindung kediaman, hasil kerja menganyam membentuk persekitaran hidup yang boleh dilihat di mana-mana. Ini tidak menghairankan kerana tumbuh-tumbuhan tropika merupakan jenis yang sesuai untuk dijadikan bahan anyaman. Menganyam merupakan proses menjalin jaluran daun, lidi, rotan, akar, buluh dan beberapa jenis tumbuhan yang lain. Beberapa jenis reka bentuk kraftangan dihasilkan melalui nyaman demi untuk mencipta sesuatu alat keperluan harian contohnya menghasilkan topi, tudung saji, bakul dan menganyam tikar untuk mengalas tempat duduk.

Kraf Bukan Sekadar Pernyataan Estetik dan Kreatif Masyarakat Melayu
Dalam memperkatakan nilai estetik bangsa Melayu, renungi ke dalam diri dan fahami etimologi perkataan estetik ini membawa kepada estetics iaitu bidang falsafah yang mengkaji atau menyelidik tentang keindahan. Estetik dikaitkan dengan istilah nilai-nilai keindahan, termasuk di dalamnya makna, antara lain elok, molek, cantik, anggun, bagus, lembut, utuh, seimbang, padu, bening, tenang, hampa, suram, dinamik, kukuh, hidup, gerak, hambar, sentimental dan tragik. Berekspresi estetik merupakan antara keperluan manusia yang tergolong dalam keperluan budaya, keperluan ini terhasil kerana faktor dorongan dari dalam diri manusia yang secara asasi sentiasa ingin merefleksikan keradaannya sebagai makhluk yang bermoral, berakal fikiran dan berperasaan. Keperluan estetik, baik secara langsung mahupun tidak langsung, terserap dalam kegiatan-kegiatan untuk memenuhi keperluan lainnya, sama ada keperluan primer, sekunder, ataupun keperluan budaya lainnya, yang berkaitan dengan perasaan baik dan benar, adil dan tidak adil serta masuk akal atau sebaliknya.

Apabila menjelaskan makna estetik maka ia banyak dibincangkan berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan, bukan menekankan aspek fungsional serta kecanggihan objek tersebut. Manakala apabila menjelaskan makna kreatif dalam sesuatu hasil kesenian melayu, kerap pemaknaan penghasilan hanya dilingkungi hasil pengamatan serta manifestasi kreatif pandai kraf terhadap alam Melayu. Tidakkah kreatif itu merupakan hasil kesenian sesuatu bangsa yang membentuk budaya ekspresif yang melaluinya kelompok bangsa tersebut menyatakan keperluan dan keinginan dalam kehidupan mereka?. Kreatif dalam konteks karya kraf sering dikaitkan dengan ketidaksengajaan, desakan hidup dan spontan. Apakah kreatif dalam pemaknaan karya kraf Melayu terasing daripada proses pemikiran yang begitu teliti, komprehensif dan unik?

Ini jelas membuktikan bahawa, kecanggihan menghasilkan objek seni ini jarang dikaitkan dengan pemikiran saintifik dan pemikiran matematik. Dokumentasi mengenai kesenian anyaman Melayu tidak dikaitkan dengan kecanggihan pemikiran saintifik dan matematik seperti ahli matematik Yunani Pythagoras ataupun Archimedes. Kenapa jarang sekali seni ukir dan anyaman ini disamakan dengan ilmu sains dan matematik ? Ukiran sering hanya dikaitkan sebagai luahan daya kreativiti dan estetika sahaja seperti yang dinyatakan oleh Siti Zainon (1986), iaitu:
”...........................seniman alam Melayu bekerja menghasilkan seni gunaan
tetapi penuh daya kreativiti dan estetika yang memang telah teruji sejak
berzaman. Mengukir bukan sekadar menggunakan bahan tetapi juga mengeluarkan buah fikiran dan perasaan”.
Persoalannya untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif, bukankah pemikiran saintifik dan matematik diperlukan? Kertas ini ingin membincangkan isu perkaitan pemikiran saintifik, matematik, penilaian estetik dan kreatif wujud dalam satu lingkungan ruang dan memaparkan bahawa pemikiran saintifik dan matematik banyak digunakan untuk menghasilkan seni anyaman buluh orang Melayu. Secara tidak langsung pembentangan ini juga ingin menjelaskan bahawa pemikiran saintifik dan matematik telah lama wujud di kalangan pandai anyaman dan sekaligus menunjukkan bahawa pemikiran saintifik dan matematik memang telah lama berkembang dan digunakan oleh orang Melayu tanpa mereka sedari.

Terdapat banyak stigma yang mengatakan bahawa orang Melayu tidak mempunyai pemikiran dan kemahiran sains dan matematik seperti bangsa lain. Rata-rata orang Melayu sendiri mengiyakan dakwaan ini dan mengakui bahawa mereka memang tidak pandai di dalam bidang sains dan matematik. Adakah orang Melayu akan terus dibelenggu dengan penyataan yang tidak berasas ini? Kertas ini kan menjelaskan bagaimana kesenian menganyam memerlukan banyak kemahiran sains dan matematik untuk menghasilkan kombinasi motif dan corak yang indah dan simetri. Semua ini memerlukan pemikiran dan kebijaksanaan di dalam ilmu sains dan matematik itu sendiri di dalam proses untuk menghasilkankannya.

Objektif Penyelidikan
Secara amnya kajian ini ingin mengkaji dan memperlihatkan pemikiran saintifik dan matematik yang dipunyai oleh mereka yang berbakat di dalam seni anyaman di kalangan orang Melayu. Secara khasnya kajian ini akan menjawab beberapa soalan iaitu:

a) Adakah pemikiran saintifik dan matematik diperlukan untuk menghasilkan anyaman tradisional Melayu?

b) Adakah mereka yang mahir di dalam seni anyaman mempunyai pemikiran saintifik dan matematik?

c) Adakah tukang anyam ini sedar kemahiran sains dan matematik yang mereka perlu ketahui untuk menghasilkan ukiran atau anyaman ini?

d) Adakah pemikiran saintifik dan matematik di kalangan tukang anyam ini memang ada tanpa mereka sedari?

Latar belakang
Menurut Kamus Dewan Seni didefinisikan sebagai karya (sajak, lukisan, muzik, dll) yang dicipta dengan bakat (kecekapan), hasil daripada sesuatu ciptaan. Manakala kesenian bermaksud perihal seni, yang berkaitan dengan seni, keindahan (kehalusan).

Kesenian ini menjadi tunjang kepada kebudayaan masyarakat Melayu sejak turun temurun lagi. Dengan adanya kesenian seperti ini identiti masyarakat Melayu lebih terserlah dan dikenali ramai. Kementerian Kebudanyaan dan Kesenian telah mengambil pebagai inisiatif bagi memantapkan dan memperkembangkan lagi kebudayaan masyarakat Melayu. Kesenian bangsa Melayu telah diakui dunia sebagai unik dan menarik. Seni rupa dalam masyarakat Melayu merupakan ciptaan yang megandungi unsur-unsur seni yang dihasilkan oleh orang Melayu melalui ukiran, anyaman, tenunan, seni bina dan sebagainya.

Seni ukir dalam masyarakat Melayu mempunyai hubungan rapat dengan hasil-hasil kerja tangan yang dicipta melalui kepandaian mengukir. Ciri-ciri ukiran itu dihasilkan melalui ukiran timbul, ukiran terbenam, ukiran tebuk dan ukiran timbus. Seni kraftangan adalah hasil seni yang dicipta untuk digunakan, tetapi digubah dengan memasukkan unsur-unsur seni untuk memberi bentuk yang indah dan menarik hati. Penciptaan kraftangan itu memerlukan keahlian dan kecekapan dalam penggunaan bahan-bahan asas yang teratur sejak dari proses awal hinggalah sesuatu hasil kraftangan itu tercipta. Proses penciptaan kraftangan tersebut memerlukan daya estetika demi untuk memberikan rekabentuk yang indah dan menarik. Menganyam merupakan proses menjalin jaluran daun, lidi, rotan, akar, buluh dan beberapa jenis tumbuhan yang lain. Beberapa jenis reka bentuk kraftangan dihasilkan melalui nyaman demi untuk mencipta sesuatu alat keperluan harian contohnya mengahsilkan topi, tudung saji, bakul dan mengayam tikar untuk mengalas tempat duduk.

Pernyataan Masalah
Dalam masyarakat Melayu, seni dapat dibahagikan menjadi dua: seni persembahan (tarian, nyanyian, persembahan pentas seperti makyong, wayang kulit, ghazal, hadrah, kuda kepang) dan seni tampak (seni ukir, seni bina, seni hias, pertukangan tangan, tenunan, anyaman dll). Kegiatan seni Melayu mempunyai identiti tersendiri yang juga memperlihatkan gabungan pelbagai unsur tempatan dan luar.Seni ukir dan anyaman adalah sebahagian daripada seni tradisional yang memang tidak boleh dipisahkan daripada budaya dan corak hidup orang Melayu. Malahan seni anyaman adalah sebahagian daripada kehidupan orang Melayu. Walau bagaimanpun, kecanggihan menghasilkan seni ini jarang dikaitkan dengan pemikiran saintifik dan pemikiran matematik. Dokumentasi mengenai kesenian ukiran dan anyaman Melayu tidak dikaitkan dengan kecanggihan pemikiran saintifik dan matematik seperti ahli matematik Yunani Pythagoras ataupun Archimedes. Kenapa jarak sekali seni ukir dan anyaman ini disamakan dengan ilmu sains dan matematik?. Anyaman sering hanya dikaitkan sebagai luahan daya kreativiti dan estetika sahaja.

Persoalannya untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif, bukankah pemikiran saintifik dan matematik diperlukan? Kajian ini ingin menjawab persoalan ini dan cuba untuk memaparkan bahawa pemikiran saintifik dan matematik banyak digunakan untuk menghasilkan seni ukiran dan anyaman orang Melayu. Secara tidak langsung kajian ini juga ingin menunjukkan bahawa pemikiran saintifik dan matematik telah lama wujud di kalangan ahli seni ukir dan anyaman dan sekaligus menunjukkan bahawa pemikiran saintifik dan matematik memang telah lama berkembang dan digunakan oleh orang Melayu tanpa mereka sedari.

Latar Belakang Kajian
Seperti yang telah dinyatakan ialtu terdapat banyak stigma yang megatakan bahawa orang Melayu tidak mempunyai pemikiran dan kemahiran sains dan matematik seperti bangsa lain. Orang Melayu sendiri mengiyakan dakwaan ini dan mengakui bahawa mereka memang tidak pandai di dalam bidang sains dan matematik. Adakah orang Melayu akan terus dibelenggu dengan penyataan yang tidak berasas ini? Kajian perlu dijalankan untuk menunjukkan dakwaan ini tidak berasas dan sebaliknya pemikiran dan kemahiran sains dan matematik memang sangat tinggi di kalangan orang Melayu terutamanya di dalam seni ukir dan anyaman Melayu itu sendiri.

Kesenian mengukir dan menganyam memerlukan banyak kemahiran sains dan matematik untuk menghasilkan kombinasi motif dan corak yang indah dan simetri. Semua ini memerlukan pemikiran dan kebijaksanaan di dalam ilmu sains dan matematik itu sendiri di dalam proses untuk menghasilkankannya. Kajian ini mempunyai impak yang signifikan untuk dipaparkan agar orang Melayu menyedari bahawa mereka mempunyai pemikiran dan kemahiran sains dan matematik sejak dahulu lagi dan ini jelas dapat dilihat di dalam seni ukir dan anyaman Melayu.

Kaedah Kajian
Kajian ini akan meggunakan dua jenis data iaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kalitatif akan diperolehi daripada;

a) Temubual terperinci dengan beberapa tukang anyam untuk mengetahui bagaimana mereka menghasilkan anyaman mereka.

b) Pemerhatian terperinci proses ukiran dan anyaman yang dilakukan oleh tukang anyam.

Pemetaan ukiran dan anyaman dengan konsep dan kemahiran sains dan matematik yang digunakan untuk menghasilkan anyaman.

Peringkat Kajian
Kajian ini akan dijalankan secara berperingkat seperti berikut:

1) Mengenalpasti beberapa tukang anyam di beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia (10 orang) dan menghubungi mereka;

2) Bertemu dengan tukang anyam yang telah dikenalpasti;

3) Membuat pemerhatian akan proses yang dilalui untuk menghasilkan anyaman;

4) Menemubual tukang anyam mengenai hasil anyaman;

5) Membuat pemetaan konsep matematik dan kemahiran matematik yang perlu dilalui untuk menghasilkan anyaman;

6) Membuat pemetaan konsep sains dan kemahiran sains yang perlu dilalui untuk menghasilkan anyaman.

Tahap Penting
Tiga tahap penting di dalam kajian ini ialah;

1) Tinjauan:
Tinjauan akan dijalankan untuk mengenalpasti beberapa orang tokoh-tokoh tukang anyaman di beberapa buah negeri di Semanjung Malaysia. Ini akan dilakukan dengan menghubungi Kementerian Pelancongan dari negeri-negeri berkenaan.

2) Pengumpulan data:
Pengumpulan data akan dijalankan seperti yang disenaraikan di dalam ”Peringkat Kajian” di atas.

3) Analisis:
Analisis data yang telah dikumpulkan akan dijalankan terutamanya terhadap temubual dan semua dokumentasi proses ukiran dan anyaman yang telah dihasilkan oleh tukang ukir dan tukang anyam. Dokumentasi adalah dalam bentuk gambar-gambar yang akan diambil semasa proses ukiran dan anyaman dan juga rakaman video.

4) Dokumentasi;
Selepas dianalisis, dokumentasi dalam bentuk penulisan ilmiah, iaitu laporan kajian akan dibuat oleh penyelidik dan dokumentasi juga akan dihasilkan di dalam bentuk sebuah buku untuk bacaan umum.

Hasil Kajian yang Diharapkan:
Hasil kajian yang diharapkan adalah untuk menunjukkan bahawa pemikiran saintifik dan matematik telah lama bersemai di kalangan ahli seni Melayu dan orang Melayu umumnya sejak berzaman lagi tanpa mereka menyedarinya. Seni ukir dan anyaman yang dihasilkan adalah gabungan pemikiran saintifik dan matematik yang tinggi nilainya. Dapatan kajian ini diharapkan dapat memberikan satu dorongan yang positif dan memberansangkan mengenai keupayaan orang Melayu di bidang sains dan matematik. Hasil kajian ini akan didokumentasikan di dalam bentuk dokumentasi laporan sebuah kajian yang akan dibentangkan di mana-mana seminar, konferen atau kolokium yang bersesuaian untuk di kongsi bersama dengan ahli akademik dan masyarakat umum. Selain daripada itu sebuah buku juga akan dihasilkan untuk mendokumentasikan dapatan kajian ini untuk dikongsi bersama dengan masyarakat umum dengan meluasnya.

Kesan/ Kebaikan/ Hasil yang dijangkakan
Kesan dan impak kebaikan hasil kajian ini dapat memberi kesedaran dan dorongan kepada orang Melayu bahawa pemikiran saintifik dan matematik memang telah lama wujud dan dikalangan orang Melayu tanpa disedari. Kajian ini diharapkan dapat menyingkap kecerdikan dan kreativiti orang Melayu di dalam menghasilkan ukiran dan anyaman tradisional yang menjadi kebanggaan orang Melayu. Sekaligus kajian ini juga ingin menunjukkan bahawa orang Melayu memang telahpun mempunyai kemikiran saintifik dan matematik sejak dahulu lagi.

Pemikiran Saintifik dan Matematik di dalam Anyaman
Seni anyaman mempamerkan budaya dan cara hidup orang-orang melayu dahulu kala. Ia kadang kala disebut sebagai ‘seni miskin’ kerana dilakukan oleh orang-orang kampung semata-mata untuk memenuhi keperluan harian mereka. Anyaman rotan menghasilkan produk seperti bakul dan perabot yang kebanyakannya adalah untuk kegunaan sendiri atau dijual secara kecil-kecilan di pasar terbuka. Penghasilan sesuatu produk rotan bukanlah perkara yang mudah bagi orang dahulu kala. Bahan mentahnya, iaitu rotan, hanya didapati di dalam hutan belantara. Ia perlu ditebang, dibersihkan, dirawat dan dikeringkan dengan teliti supaya sesuai untuk dijadikan peralatan yang boleh digunakan. Masyarakat dahulu kala juga perlu memikirkan cara yang paling berkesan untuk menghasilkan produk yang bukan hanya cantik tetapi boleh bertahan lama.

Merujuk kepada bahan mentah yang dikaji iaitu rotan, ia merupakan hasil hutan bukan kayu yang terpenting di Semenanjung Malaysia. Tumbuhan ini lazimnya tumbuh liar dengan banyaknya di kawasan-kawasan pendalaman hutan semulajadi di Pahang, Perak dan Kedah. Perusahaan rotan di negara ini lebih tertumpu kepada aktiviti-aktiviti pengeluaran perabot bagi pasaran tempatan. Rotan yang paling popular dan menjadi pilihan utama bagi pembuatan rangka dan perabot rotan adalah rotan jenis manau atau nama saintifiknya Calamus manan. Rotan jenis besar yang lain termasuklah rotan jenis dok (Calamus ornatus) dan semambu (Calamus scipionum). Rotan sega (Calamus caesius) pula adalah sejenis rotan kecil yang mempunyai nilai komersial yang tinggi. Saiz rotan ini tidak melebihi jari kelingking dan lazimnya digunakan bagi tujuan ikatan dan penyambungan komponen-komponen perabot. Di kawasan-kawasan luar bandar, spesies rotan yang kecil saiznya digunakan sebagai bahan anyaman untuk membuat tali, bakul dan dulang.

Pemprosesan rotan mentah secara moden dijalankan di beberapa kilang di Malaysia. Lawatan penyelidik ke sebuah kilang memperolehi maklumat tentang bagaimana rotan diperolehi dan proses menghasilkan rotan dalam bentuk penjalin. Penjalin rotan kemudiannya dijual mengikut berat kepada institusi atau individu untuk menghasilkan produk anyaman seni rotan. Menurut pengusahan kilang rotan tersebut, rotan yang dikeluarkan dari hutan dibersihkan, dirawat dan dijemur terlebih dahulu sebelum dihantar ke kilangnya untuk proses seterusnya. Di kilang beliau rotan kemudiannya diluruskan menggunakan alat khusus supaya mudah dimasukkan ke dalam mesin. Ia kemudianya dikategorikan ke dalam saiz tertentu mengikut diameter rotan tersebut. Diameter rotan penting untuk menentukan ‘mata pisau’ yang akan digunakan untuk setiap peringkat memotong rotan.

Peringkat kedua adalah proses membersihkan permukaan rotan. Rotan dimasukkan ke dalam satu mesin yang akan membuang kulit luarnya. Pembersihan permukaan rotan dilakukan sebanyak dua kali. Rotan yang terhasil melalui proses ini adalah lebih putih dan bersih. Sebarang kekotoran yang masih tertinggal akan dibuang secara manual. Proses seterusnya adalah menghasilkan bilah-bilah rotan yang dikenali sebagai penjalin. Rotan akan diukur diameternya sekali lagi kerana saiz rotan mengecil apabila kulit luarnya dibuang. Mata pisau yang sesuai dengan saiz baru rotan digunakan untuk mendapat jumlah maksimum penjalin rotan. Semasa proses ini bahagian tengah rotan yang dipanggil hati rotan akan diproses sekali lagi untuk mendapatkan beberapa lagi bilah rotan penjalin. Sebagai contoh rotan yang berdiameter 9mm boleh menghasilkan lapan bilah rotan penjalin semasa peringkat pertama proses memotongnya dan empat lagi semasa proses kedua. Bahagian paling dalam pada batang rotan akan diproses untuk digunakan sebagai struktur ‘tiang’ pada produk rotan yang bakal dihasilkan. Pada keseluruhannya, hanya sedikit sahaja bahagian rotan yang tidak boleh digunakan.

Masyarakat Melayu dahulu tidak didedahkan kepada sebarang teknologi moden dalam menghasilkan produk mereka. Pengetahuan mereka adalah berasaskan apa yang diturunkan oleh nenek moyang mereka selain dari penerokaan melalui ‘trial and error’ dan pengalaman konkrit yang dilalui. Latihan tidak formal ini telah memungkinkan mereka merekacipta dan membentuk produk yang bukan hanya sesuai untuk kegunaan harian mereka malah merupakan penciptaan yang kreatif dan penuh daya estetika. Disebalik kreativiti dan nilai estetika yang terpancar pada sesuatu produk hasil anyaman, tidak dinafikan bahawa ia terhasil dari pemikiran penggubahnya dan proses-proses tertentu yang perlu dilalui untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Produk anyaman yang terhasil sudah cukup membuktikan bahawa masyarakat melayu mempunyai daya pemikiran yang bukan hanya mampu mengenalpasti bahan dan proses malah menjalankan perkiraan mental (mental arithmetic) secara tepat dan terperinci dan menaakul secara saintifik didalam penghasilan produk berasaskan rotan. Jika diteliti secara mendalam pemikiran saintifik dan matematik masyarakat melayu sememangnya tersirat di dalam gubahan dan corak yang sangat halus dan berseni yang dihasilkan.

Menurut Lawson (1995) pemikiran saintifik individu berkembang dari peringkat yang rendah kepada peringkat yang lebih tinggi mengikut perkembangan kognitif seseorang individu. Perkembangan pemikiran saintifk berlaku apabila individu berupaya menguasai pengetahuan dan proses saintifik melalui pemikiran logik dan penaakulan. Dari aspek ini individu boleh beroperasi pada peringkat diskriptif di mana mereka menjalankan operasi seperti pemerhatian, menyenaraikan fakta, pengkelasan dan membuat generalisai. Pemikiran saintifik peringkat tinggi pula melibatkan individu menjalankan proses-proses seperti berfikir secara kombinatorial, mengawal pembolehubah dan menjana hipotesis, menjalankan pemikiran-pemikiran berkadaran, kebarangkalian dan korelasi.

Persoalannya sekarang adalah adakah seni anyaman masyarakat melayu menunjukkan corak pemikiran saintifik pada penggubah dan gubahannya? Jika diteliti dari peringkat pemprosesan bahan mentah sehingga terhasil produk seninya adalah jelas dan ketara bahawa pemikiran saintifik memainkan peranan yang besar di dalam seni anyaman. Peringkat pemprosesan bahan mentah melibatkan pemikiran saintifik dari beberapa aspek seperti:

i. pemerhatian yang teliti terhadap jenis rotan yang diperolehi;
ii. mengenalpasti ciri-ciri rotan seperti kematangan, saiz dan jenis;
iii. mengkelaskan rotan mengikut ciri;
iv. dan membuat generalisasi seperti menentukan rotan yang paling sesuai berdasarkan fakta-fakta yang dikumpul.

Pemikiran sebegini lebih bercorak deskriptif dan banyak menggunakan pengalaman konkrit serta pengetahuan sedia ada mereka. Oleh kerana pendedahan kepada maklumat saintifik secara formal tidak diperolehi, masyarakat melayu banyak menggunakan pemikiran serta menaakul secara logik. Pengetahuan ini digunakan dan diuji secara ‘trial and error’ untuk memperoleh bahan paling baik bagi penghasilan produk.

Seni anyaman masyarakat Melayu juga boleh menceritakan proses pemikiran saintifik peringkat tinggi yang tersirat di dalam setiap gubahan mereka. Antarannya termasuk:

i. keupayaan membuat pemikiran kombinatorial menentukan kombinasi genap dan ganjil di dalan gubahan;
ii. keupayaan mengawal pembolehubah dan menjana hipotesis apabila menentukan jumlah penjalin untuk mendapatkan saiz serta bentuk yang diinginkan;
iii. Menjalankan pemikiran berkadaran, kebarangkalian serta korelasi dalam aspek seperti membuat korelasi di antara saiz rotan dan saiz produk yang dihasilkan, berfikir secara berkadaran apbila menentukan pewarnaan pada bahan mentah dan proses pemikiran secara kebarangkalian terhadap corak yang akan dihasilkan. Jelas sekali seni anyaman, dengan corak dan pengiraan geometriknya dan proses-proses saintifiknya menceritakan bagaimana masyarakat Melayu dahulu kala berfikir dan menaakul secara saintifik.

Kesimpulan
Anyaman adalah kesenian yang bersifat lahiriah, mempunyai makna yang dalam dan kewujudannya merupakan wadah pemaparan idea yang melibatkan pancaindera penglihatan, pendengaran, pemikiran dan kesedaran secara seimbang sebagai symbol yang memberi makna yang tersendiri dalam masyarakat berhubung dengan adat, agama, kepercayaan, adab, perasaan, corak pemikiran dan falsafah hidup orang Melayu. Peter Dolmer (1997) mentafsirkan makna kraf sebagai aktiviti kreatif berkemahiran dan penelitian proses-proses yang perlu dilalui untuk menghasilkan seni anyaman ini menunjukkan bahawa ianya memerlukan pemikiran saintifik dan matematik yang kompleks dan rumit yang selalunya hanya dianggap sebagai simbol tanda kepekaan yang asli atau hasil kerja seni.

Rujukan
Dolmer, P. (1997) The Culture of Craft. Manchester: Manchester University Press.

Lawson, A.E. (1995). Science Teaching and the Development of Thinking. Belmont California : Wadsworth Publishing Company.

Siti Zainon Ismail (1986). Rekabentuk Kraftangan Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Zainon Ismail (1997). The Tradisional Handicraft Design Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kisah Cinta Wanita Moden dalam Hikayat Faridah Hanom Karya Syed Syeikh Al-Hadi oleh Mohd Zariat Abdul Rani

Jurnal Peradaban Melayu, Jilid 5, Tahun 2007


Kisah Cinta Wanita Moden dalam Hikayat Faridah Hanom Karya Syed Syeikh Al-Hadi


Mohd. Zariat Abdul Rani
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Universiti Putra Malaysia

Pengenalan
Hikayat Faridah Hanom (seterusnya HFH) yang merupakan novel sulong karya Syed Syeikh Al-Hadi (seterusnya Al-Hadi), pertama kali diterbitkan dalam versi tulisan Jawi pada tahun 1925. Meskipun terdapat pertikaian, namun rata-rata pengkritik sastera Melayu bersepakat bahawa HFH merupakan novel Melayu pertama berdasarkan tema ceritanya yang dianggap lebih “berpijak di bumi nyata”, berbanding cerita-cerita dalam hikayat-hikayat Melayu klasik sebelumnya.[1] Pertikaian mengenai kedudukannya sebagai novel Melayu pertama timbul disebabkan oleh ceritanya yang berlatarkan kehidupan masyarakat Mesir, selain didukung oleh watak-watak bukan Melayu.[2] Terlepas daripada pertikaian tersebut, hakikat yang tidak dapat dinafikan ialah HFH masih mendapat perhatian yang bukan sedikit, terutamanya resepsi kritis daripada kalangan pengkritik sastera Melayu sejak mula kehadirannya hingga ke hari ini.[3] Selain telah diulang cetak sebanyak tidak kurang daripada lima kali dalam tempoh 35 tahun,[4] satu pencapaian yang boleh dianggap cemerlang bagi penerbitan sebuah karya cereka yang sezaman dengannya, kepentingan novel ini juga ketara apabila dunia kesusasteraan Melayu mengiktiraf sumbangan Al-Hadi dalam bidang kesusasteraan dengan memberikan beberapa gelaran dan jolokan, antaranya “Bapa Novel Melayu”, “Sasterawan Progresif Melayu” dan “Cendekia dan Sasterawan Ulung”.[5] Selain sukar untuk menemui satu kajian tentang sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu yang memadamkan fakta tentang kehadiran HFH,[6] boleh dikatakan kesemua tulisan yang memperkatakan tentang sumbangan Al-Hadi sama ada terhadap dunia intelektual, mahupun penulisan kreatif, memperakukan HFH sebagai antara tulisan penting tokoh tersebut. Dalam hal ini, kebanyakan pengkritik berpendapat bahawa keistimewaan HFH rata-rata terletak pada tema cerita serta idea-idea Al-Hadi yang dianggap “mendahului zamannya”, dan justeru masih relevan untuk dibicarakan hingga ke hari ini. Lanjutan daripada pandangan yang seumpama ini, makalah ini bertujuan meneroka cerita dan idea-idea dalam HFH, dengan meneliti aspek-aspek penting yang digembleng dalam pembikinan novel ini, guna mengenal pasti kekuatan yang memungkinkannya mendapat perhatian dan resepsi kritis yang luas dan berterusan.

Pembikinan Hikayat Faridah Hanom
Pengamatan awal menjelaskan bahawa cerita dalam HFH berlegar sekitar kehidupan kaum wanita, sebagaimana yang jelas pada judul novel itu sendirinya yang mengambil sempena nama protagonisnya, iaitu “Faridah Hanom”. Judul novel ini mengundang perhatian lanjut kerana selain daripada judul di atas, tertera pada cetakan pertama novel ini (cetakan Jawi pada tahun 1925) ialah tajuk asalnya, iaitu “Setia Asyik Kepada Masyuknya” atau “Shafik Afandi dengan Faridah Hanom”. Tajuk asal ini dapat memperjelaskan lagi kisah yang menjadi tema cerita HFH, iaitu kisah cinta lelaki-perempuan, sebagaimana yang dapat dibayangi daripada perkataan-perkataan seperti “setia”, “asyik”, “masyuknya” serta nama lelaki (Syafik Afandi) dan perempuan (Faridah Hanom) yang mengisi kedua-dua tajuk asal tersebut. Dengan kecenderungan yang sedemikian, cerita dalam HFH bermula dengan detik perkenalan antara Syafik Afandi dengan Faridah Hanom, dan permulaan cerita inilah yang kemudiannya menjadi titik mula perkembangan cerita yang selanjutnya.

Seterusnya, dalam usaha mengembang dan membina ceritanya, novel didapati telah memanipulasi beberapa alat penceritaan. Antaranya, watak dan perwatakan yang digembleng dengan kehadiran dua watak protagonis, iaitu Faridah Hanom dan Syafik Afandi. Untuk menggerakkan cerita, novel memilih kedua-dua watak tersebut yang terdiri daripada jantina yang berlawanan (lelaki-perempuan), yang kemudiannya dibekalkan dengan beberapa ciri persamaan yang dapat memungkinkan keserasian hubungan antara kedua-duanya. Misalnya, kedua-dua watak tersebut dihadirkan sebagai anak keturunan bangsawan Mesir, menerima pendidikan moden, atau dengan kata lain, kedua-duanya terdedah kepada idea-idea dari Barat. Pengaruh Barat pada kedua-dua watak ini ketara, umpamanya apabila kedua-duanya berani melanggar batas-batas pergaulan lelaki-perempuan Islam yang menjadi amalan masyarakat yang melingkungi mereka. Apa yang penting untuk difahami ialah kedua-dua watak pasangan kekasih ini dilengkapi dengan ciri perwatakan yang dapat menjadikan kedua-duanya hadir sebagai simbol lelaki dan wanita Mesir yang berfikiran moden serta berani menentang arus kebiasaan pada ketika itu, seperti yang akan dibahaskan lebih lanjut lagi nanti.

Seterusnya, penting diamati bagaimana kehadiran kedua-dua watak protagonis dengan ciri perwatakan di atas memungkinkan berlakunya pertembungan antara dua nilai, iaitu moden dan konservatif. Bagi memperjelaskan pertentangan ini, novel selanjutnya memperluaskan penggemblengan komponen watak dan perwatakan dengan menghadirkan watak Kasim Bey yang berfikiran konservatif. Teguhnya pegangan Kasim Bey terhadap amalan tradisional masyarakatnya jelas apabila dia masih percaya bahawa jodoh seseorang perempuan itu mesti ditentukan oleh ibu bapanya. Pertentangan antara dua corak pemikiran, iaitu moden dan konservatif antara watak-watak di atas semakin diperhebatkan apabila novel menjadikan Kasim Bey sebagai ayahanda kepada Faridah Hanom, yang dari segi kedekatan fizikalnya dapat memungkinkan berlakunya pertentangan antara kedua-dua watak yang berlainan corak pemikiran. Ini ketara apabila dengan meletakkan Kasim Bey dan Faridah pada pertalian “ayah-anak”, novel dengan mudah mencetuskan konflik cerita, iaitu soal penentuan jodoh Faridah. Pendirian kedua-dua watak yang saling bertentangan dalam soal pemilihan jodoh, seterusnya dimanfaatkan oleh novel bagi menimbulkan halangan terhadap hasrat Shafik untuk memperisterikan Faridah. Adalah jelas bahawa tercetusnya konflik percintaan antara Faridah dan Shafik, hasil daripada penggemblengan watak dan perwatakan semakin mengejapkan tema percintaan lelaki-perempuan. Selain itu, kehadiran konflik akibat pertentangan cara pemikiran antara watak-watak sekali gus membolehkan novel memajukan cerita ke hadapan, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam analisis konflik cerita nanti.

Sejajar dengan usaha di atas, novel menghadirkan satu lagi watak, iaitu Badaruddin Afandi sebagai antogonis yang berfungsi untuk menghalang cita-cita kedua-dua “asyik-masyuk” tersebut untuk mendirikan rumah tangga. Watak Badaruddin dihadirkan sebagai anak saudara kepada Kasim Bey, yang diceritakan telah berjanji untuk menjodohkan watak tersebut dengan anak gadisnya, Faridah. Kehadiran Badaruddin dengan peranan yang sedemikian mengusutkan lagi konflik yang telah dicetuskan sebelumnya. Seterusnya, bagi mengekalkan konflik dalam keadaan yang sedemikian, novel kemudiannya memastikan bahawa watak Badarudin dibekalkan dengan ciri-ciri perwatakan yang saling bertentangan dengan Faridah dan Syafik, iaitu berfikiran konservatif, seperti yang dapat dimanifetasikan melalui layanannya terhadap Faridah, selain dilengkapi dengan ciri-ciri negatif seperti kaki botol, suka berfoya-foya dan tidak bertanggungjawab. Dengan ciri-ciri perwatakan tersebut, sukar untuk cerita mengizinkan Faridah jatuh cinta kepada Badaruddin, dan seterusnya melupakan Syafik, atau mengecap kehidupan yang bahagia setelah berkahwin dengan Badaruddin nanti. Ini jelas apabila ciri-ciri perwatakan tersebut kemudiannya menjadi punca persengketaan rumahtangga Faridah-Badaruddin yang dikahwinkan secara paksa oleh Kasim Bey. Dapat dilihat bahawa perwatakan Kasim Bey yang kuat berpegang pada pandangan konservatifnya, iaitu menidakkan hak anak gadisnya dalam soal penentuan jodoh, dimanfaatkan sepenuhnya bagi melanjutkan novel. Ini ketara apabila cerita mengahwinkan Faridah dengan Badarudin, dan bukannya dengan Syafik, kerana perkahwinan Faridah-Shafik akan menamatkan cerita dengan begitu cepat dan singkat. Begitu juga perangai buruk Badarudin yang dijadikan punca penderitaan Faridah, turut memperlihatkan bahawa watak dan perwatakan dimanipulasi sepenuhnya, guna mengekalkan konflik, dan sekali gus memanjangkan cerita.

Seperti yang dijelaskan di atas, selain daripada watak dan perwatakan, HFH juga memanipulasi beberapa konflik cerita. Pengamatan ini mendapati bahawa konflik penting yang dimanipulasi ialah penolakan lamaran Syafik oleh Kasim Bey bagi memenuhi janjinya untuk mengahwinkan Faridah dengan Badarudin. Konflik ini dianggap penting kerana ia bukan sahaja menjadi penyebab kepada terjadinya “perkahwinan paksa” antara Faridah dengan Badarudin, tetapi, dan lebih penting dalam konteks perbincangan ini kerana ia merupakan konflik pertama yang dimanipulasi oleh novel bagi menelurkan konflik yang kedua, iaitu perceraian Faridah dengan Badaruddin. Sama seperti konflik pertama, kehadiran konflik kedua ini diperhebatkan lagi dengan manipulasi watak dan perwatakan apabila ia berlaku kesan daripada kedegilan watak Badaruddin melepaskan Faridah.

Apa yang ketara, kehadiran kedua-dua konflik di atas bukan sahaja berguna bagi melambatkan cerita untuk sampai ke penghujungnya, iaitu perkahwinan antara Faridah dengan Syafik, tetapi turut berfungsi untuk memanjangkan lagi cerita. Ini, umpamanya jelas apabila selepas tercetus konflik pertama (penolakan lamaran Syafik), novel memperuntukkan 4 bab, iaitu “Putus Harapan”, “Kelebihan Watan Kaum dan Bangsa”, “Menyempurnakan Setia” dan “Keberatan Kehidupan Yang Kehormatan” bagi menceritakan perihal penderitaan Faridah yang membawa kepada gangguan kesihatan fizikal dan emosinya. Begitu juga dengan paparan kekecewaan Syafik yang menyertai angkatan tentera kerana kecewa dengan penolakan lamaran tersebut. Demikian juga halnya apabila selepas tercetusnya konflik kedua (kedegilan Badarudin menceraikan Faridah), novel menghadir cerita-cerita tentang usaha Syafik mendesak Badaruddin untuk menceraikan Faridah, perceraian Faridah-Badarudin dan perkahwinan Faridah-Syafik, termasuklah babak “malam pertama” mereka. Kesan yang diperolehi daripada kehadiran peristiwa-peristiwa dan babak-babak tersebut ialah kecenderungan novel yang dilihat berusaha untuk memanjang-manjangkan ceritanya melalui rentetan peristiwa demi peristiwa.
Usaha novel untuk memanjangkan ceritanya juga melibatkan pengemblengan komponen hukum sebab-akibat (cause and effect). Pengemblengan hukum ini sememangnya menjadi sebahagian daripada praktik asas pembinaan struktur naratif kerana ia dapat berfungsi sebagai agen yang mengikat jalinan antara peristiwa-peristiwa dalam sesebuah novel, dan seterusnya melicinkan perjalanan sesebuah cerita untuk sampai ke penghujungnya. Dalam HFH, pengemblengan hukum sebab-akibat jelas selepas babak imbas kembali pada bahagian permulaan yang menceritakan pujuk-rajuk antara Faridah dan Syafik. Babak pertama tersebut rata-rata berfungsi untuk mencetuskan unsur ketegangan (suspense) terhadap cerita yang bakal dipaparkan, dan ini jelas apabila cerita selanjutnya dimulakan dengan babak perkenalan antara “asyik-masyuk” tersebut. Pengemblengan hukum sebab-akibat jelas apabila dengan kehadiran babak perkenalan tersebut, novel selanjutnya dapat menghadirkan babak-babak intim antara kedua-dua protagonis, dan seterusnya peristiwa penolakan lamaran Syafik yang juga merupakan konflik yang pertama dicetuskan. Kehadiran peristiwa penolakan lamaran tersebut, kemudiannya membolehkan novel menghadirkan babak-babak yang merupakan rentetan atau kesan daripadanya, iaitu babak penderitaan Faridah, kekecewaan Syafik dan pertemuan semula Faridah dengan Syafik selepas perkahwinannya dengan Badaruddin. Adalah menarik untuk diamati bahawa novel meniadakan sama sekali babak perkahwinan Faridah dengan Badarudin, yang maklumat tentang perkahwinan tersebut hanya dibekalkan pada babak pertemuan semula antara Faridah dengan Syafik. Babak pertemuan semula mereka yang diceritakan dalam bab “Perjumpaan Yang Tidak Disangka” membekalkan beberapa maklumat penting bagi memajukan cerita ke hadapan, iaitu terjadinya perkahwinan Faridah dengan Badarudin secara paksa, penderitaan Faridah dalam perkahwinan tersebut, perihal “kedaraan” Faridah yang masih terpelihara, dan usaha perceraian Faridah yang turut direstui oleh Kasim Bey. Apa yang jelas, maklumat-maklumat yang disediakan tentang keadaan Faridah selepas perpisahannya dengan Syafik, kesemuanya menjurus kepada kemungkinan untuk berlakunya perceraian Faridah-Badaruddin, iaitu peristiwa yang sangat diperlukan bagi membolehkan novel menyudahkan cerita dengan babak perkahwinan Faridah-Syafik. Apa yang ketara daripada pengamatan ini ialah fokus novel terhadap usaha untuk membolehkan cerita sampai ke bahagian penghujungnya, iaitu perkahwinan kedua-dua “asyik-masyuk” tersebut. Fokus ini dengan sendirinya menjadikan babak perkahwinan Faridah-Badaruddin tidak relevan kerana kehadirannya secara detail akan menjejaskan fokus cerita. Akan tetapi, dari segi penggemblengan hukum sebab-akibat, maklumat tentang terjadinya “perkahwinan paksa” tersebut penting kerana ia memungkinkan kehadiran peristiwa-peristiwa selanjutnya, iaitu usaha Syafik untuk mendesak Badaruddin menceraikan Faridah, perceraian Faridah dan perkahwinan Faridah-Syafik, yang kesemuanya penting bagi mengekalkan pergerakan, dan seterusnya menamatkan cerita. Dalam konteks untuk mengekalkan fokus cerita di satu pihak, dan membolehkan cerita bergerak sejajar dengan hukum sebab-akibat di pihak yang lain, hanya maklumat tentang terjadinya “perkahwinan paksa” antara Faridah dengan Badaruddin sahaja dibekalkan, dan bukannya babak khusus dan terperinci mengenainya. Apa yang turut terkesan daripada tindakan tersebut ialah keprihatinan novel yang berusaha untuk memastikan kelancaran pergerakan cerita, dan ia dicapai melalui penggemblengan hukum sebab-akibat yang dapat menjalinkan kesemua peristiwa dalam novel. Jalinan antara peristiwa-peristiwa ini yang memungkinan cerita dalam HFH dibangun, diperpanjang dan dikekalkan perkembangannya, bermula dari bahagian permulaan, dan seterusnya bergerak hingga ke bahagian akhir cerita.
Seperkara yang turut ketara daripada pengamatan di atas ialah klimak cerita dalam HFH, yang secara keseluruhannya tertumpu pada perkahwinan “asyik-masyuk” setelah melalui pelbagai onak dan duri. Sehubungan itu, menarik untuk dibincangkan ialah bagaimana novel memilih babak “malam pertama” pasangan kekasih tersebut sebagai klimaks ceritanya. Ini bererti bahawa fokus keseluruhan cerita dalam HFH tertumpu kepada babak “malam pertama” tersebut, atau lebih tepat lagi ialah babak Faridah buat pertama kalinya menyerahkan “dara” kepada Syafik. Dalam hal ini, pengamatan mendapati bahawa novel memanipulasi satu lagi alat penceritaan, iaitu unsur ketegangan yang dimanipulasi bagi mengekalkan fokus cerita terhadap soal “kedaraan” Faridah. Ini sejajar dengan fungsi unsur ketegangan yang kebiasaannya dimanfaatkan untuk menimbulkan rasa cemas pembaca, yang akan mengikat mereka untuk mengikuti cerita sampai ke penghujungnya. Sejajar dengan klimaks cerita yang dipilih, iaitu babak hubungan seks antara “asyik-masyuk” tersebut, HFH memfokuskan pengemblengan unsur ketegangan untuk menguatkan rasa ingin tahu terhadap kemungkinan-kemungkinan berlakunya babak hubungan seks pertama Faridah. Dengan kata lain, unsur ketegangan yang membumbui sebahagian besar cerita dalam HFH ialah unsur ketegangan terhadap seks yang timbul daripada manifestasi-manifestasi seks dan erotik. Ini terserlah dengan nyata melalui kehadiran babak-babak asmara ketika pertemuan kedua-dua pasangan kekasih tersebut, sama ada di taman bunga pada waktu tengah malam atau di rumah sewaan Syafik. Pertemuan-pertemuan yang berlangsung secara rahsia di lokasi-lokasi tersebut memungkinkan novel untuk mengisi ruang naratifnya dengan aksi-aksi erotik “asyik-masyuk” tersebut, umpamanya pujuk-rajuk mereka dalam keadaan yang berpelukan, berkucupan dan berbaringan. Ini termasuklah babak Faridah memakai pakaian ketat berwarna kulit (skin colour) yang menampakkan dirinya seakan-akan berbogel. Akan tetapi, penting untuk diamati bagaimana novel pada tahap ini meleraikan unsur ketegangan terhadap seks tersebut dengan hanya memaparkan aksi-aksi erotik yang terhenti pada takat cengkerama serta cumbuan (foreplay) antara kedua-dua watak, dan bukannya hubungan seks itu sendiri. Unsur ketegangan terhadap soal “dara” Faridah yang menjadi klimaks cerita, sekali lagi dibangkitkan apabila novel mengahwinkan Faridah dengan Badaruddin. Namun, unsur ketegangan ini kendur apabila novel menceritakan tentang perihal ketiadaan hubungan kelamin dalam perkahwinan Faridah-Badaruddin, meskipun setelah diikat dengan tali pernikahanan yang sah di sisi hukum Islam. Novel sekali lagi membangkitkan unsur ketegangannya apabila soal “dara” Faridah yang tidak “disentuh” oleh Badaruddin diceritakan, dan hal ini semakin meningkatkan keazaman Syafik untuk memperisterikannya. Adalah jelas daripada manifestasi-manifestasi tersebut ialah fokus novel terhadap pentingnya “kedaraan” Faridah dipelihara hingga “malam pertama”nya dengan Syafik, yang sekali gus menjadi klimaks cerita. Sesuai dengan kedudukannya sebagai klimaks, babak “malam pertama” Faridah-Syafik diberikan perhatian khusus, yang ditangani dalam satu bab bertajuk “Berkahwin”.

Adalah menarik untuk dijelaskan bahawa meskipun novel menggunakan bentuk syair (satu genre sastera yang biasanya menggunakan simbolisme bagi mengungkapkan perkara atau memerikan sesuatu pelakuan atau situasi) untuk menggambarkan babak persetubuhan tersebut, namun penggunaan beberapa perkataan, ungkapan dan ayat dianggap dapat memerikan aksi-aksi seks kedua-dua watak secara eksplisit, seperti yang ketara dalam petikan berikut: “Diangkat dipeluk didakap ke dada/Dibukanya kancingnya dada yang menyekat/ Shafik mencium diangkat dipeluk/Dipeluk dicium berpada-pada/Diperhatikan kakanda menindih ianya/ Menepuk memalu pintu kubahnya”.[7] Adalah menarik juga untuk dibangkitkan soal kehadiran babak-babak erotik dalam novel ini telah mengundang kontroversi dalam kalangan pengkritik, yang rata-rata berpendapat ia agak bertentangan dengan imej dan reputasi Al-Hadi yang terkenal sebagai seorang ulama dan cendekiawan Islam.[8] Dalam konteks inilah, analisis ini mengenal pasti fungsi manifestasi-manifestasi seks dan erotik dalam HFH iaitu menimbulkan unsur-unsur suspen tentang kemungkinan terpeliharanya “dara” Faridah Hanom, dan ini dengan sendirinya dapat meningkatkan intensiti terhadap cerita, dan sekali gus menjadikan cerita lebih menarik. Pada tahap ini, dapat dikatakan bahawa struktur naratif HFH terbina dengan kukuh melalui manipulasi alat-alat penceritaan seperti yang diperlihatkan di atas.

Pengamatan turut mendapati bahawa selain alat-alat penceritaan, HFH turut memanipulasi “alat-alat bukan cerita” (non-narrative devices). Yang dimaksudkan dengan “alat-alat bukan cerita” ialah bentuk penulisan seperti khutbah (sermon), wacana (discourse) atau penghujahan (proposition), yang pada asasnya tidak berfungsi secara langsung dalam pembikinan sesebuah cerita. Walau bagaimanapun, pengamatan ini mendapati bahawa kehadiran “alat-alat bukan cerita” dalam HFH dijalinkan dengan “alat-alat penceritaan”, dan ini umpamanya jelas apabila bentuk khutbah, wacana dan penghujahan digunakan untuk mengutarakan idea-idea ilmiah yang dilafazkan melalui dialog-dialog protagonisnya, Faridah Hanom, terutamanya dalam konteks pergelutan watak tersebut dengan kekasihnya, Shafik Afandi dan bapanya, Kasim Bey. Idea-idea ilmiah tersebut antaranya menyentuh soal hak dan kedudukan wanita berbanding lelaki, tanggungjawab suami-isteri, pemeliharaan maruah wanita, hukum faraid dan wali mujbir.[9] Secara keseluruhannya, dapat dikatakan bahawa idea-idea tersebut cenderung pada aliran pemikiran yang memperjuangkan soal pembebasan wanita. Berasaskan kecenderungan tersebut, kebanyakan pengkritik menerima HFH sebagai sebuah novel yang mengutarakan idea-idea tentang emansipasi wanita. Dan penerimaan tersebut turut disokong dengan penglibatan Al-Hadi sendiri yang sebelum itu sedia dikenali sebagai cendekiawan Islam yang banyak menulis tentang pembebasan wanita melalui tulisan-tulisannya berbentuk ilmiah, yang kebanyakannya terbit dalam majalah Al-Ikhwan. Idea-idea yang diketengahkan oleh Al-Hadi melalui tulisan-tulisan ilmiah dianggap oleh kebanyakan pihak mencerminkan kecenderungan beliau terhadap aliran pemikiran “Kaum Muda” yang dikaitkan dengan pandangan tentang Islam yang bersifat “moden” dan “liberal”.[10] Dengan penglibatan serta kedudukan tersebut, tidak menghairankan sekiranya HFH turut menjadi wadah yang dimanfaatkan oleh Al-Hadi bagi mengisi idea-idea ilmiah beliau tentang emansipasi wanita.

Sehubungan itu, persoalan penting yang perlu diberikan perhatian ialah sejauhmana idea-idea ilmiah yang mengisi HFH dibangun serta diperkembangkan dengan sewajarnya, sesuai dengan kedudukannya yang menjadi antara wadah penyaluran idea ilmiah, selain tulisan-tulisan ilmiah Al-Hadi. Apa yang ketara daripada pengamatan awal ialah terdapatnya kecenderungan untuk membangunkan idea-idea tersebut, dalam erti kata, idea-idea tentang emansipasi wanita dalam HFH tidak dilontarkan begitu sahaja, tetapi turut diberikan huraian dan penjelasan tertentu. Ini, umpamanya jelas apabila idea tentang pembebasan wanita dikaitkan dengan soal pembangunan negara, dan sekatan terhadap peranan kaum wanita dianggap sebagai antara punca kemunduran, yang sekali gus memungkinkan penjajahan kuasa-kuasa Barat. Idea tentang pembebasan wanita ini turut dilanjutkan dengan kritikan-kritikan Al-Hadi terhadap pemahaman dan amalan konservatif yang membataskan penglibatan kaum wanita kemajuan negara, seperti yang rata-rata dipertahankan oleh aliran pemikiran “Kaum Tua”. Penting untuk difahami bahawa pada ketika HFH ditulis, idea-idea seperti ini dianggap sebagai “moden” kerana ia memperakukan kepentingan peranan akal dan intelek manusia dalam memikirkan cara terbaik bagi menangani masalah yang berlaku dalam kehidupan seharian manusia, selain mencabar kepercayaan dan pegangan tanpa asas terhadap adat resam atau amalan-amalan konservatif yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.[11] Dan seperti yang telah dinyatakan lebih awal, idea-idea ini sebahagian besarnya disalurkan melalui dialog-dialog yang diucapkan oleh Faridah Hanom, yang sekali gus menampilkan protagonis ini sebagai seorang wanita moden yang mendahului zamannya. Dan dalam konteks perbandingan antara protagons ini dengan watak Shafik, dapat dikatakan bahawa watak Faridah diberikan fokus dan peranan yang lebih penting kerana hampir kesemua idea tentang emansipasi wanita dalam novel ini lahir melalui pengucapan dialog watak tersebut. Dengan kata lain, keseluruhan cerita dalam HFH berpusat kepada kisah liku-liku percintaan yang dilalui oleh seorang wanita moden.

Seterusnya, pengamatan turut mendapati bahawa idea-idea yang telah diberikan penjelasan dan huraian itu turut diberikan pengukuhan. Untuk tujuan tersebut, novel turut menurunkan dalil-dalil yang dipetik daripada ayat-ayat Al-Qur’an yang secara khusus memperkatakan tentang soal hak dan kedudukan wanita di sisi Islam. Dengan kata lain, Islam dijadikan sebagai teras dalam pengutaraan dan penghuraian idea-idea tentang emansipasi wanita. Adalah jelas bahawa dalil-dalil Al-Qur’an itu tidak hanya diturunkan sahaja, tetapi diberikan huraian-huraian tertentu mengikut tafsiran yang menjadi pegangan novelisnya. Dengan kedudukan Al-Hadi yang merupakan ulama dan cendekiawan Islam yang terkenal, usaha untuk mengukuhkan idea-idea ilmiahnya dengan huraian dan tafsiran ayat-ayat kitab suci Al-Qur’an tidak sukar untuk dilaksanakannya. Ketokohan ini dengan sendirinya menjelaskan tentang kelebihan novel yang bukan sahaja menurunkan dalil-dalil Al-Qur’an, tetapi turut memperkukuhkan idea-idea yang diutarakan dengan penjelasan yang menggunakan logik. Ini, umpamanya ketara pada usaha novel untuk menjelaskan pelaksanaan hukum Islam, seperti faraid yang memberikan hak yang lebih kepada lelaki, berbanding wanita, serta kewajiban suami untuk menyediakan nafkah isteri.[12] Adalah jelas daripada pengamatan ini bahawa cerita dalam HFH turut diisi dengan huraian dan tafsiran guna memperkukuhkan idea yang diutarakan.

Seterusnya, pengamatan turut memperlihatkan bahawa idea-idea tentang emansipasi wanita dalam HFH turut disusuli dengan bidasan-bidasan terhadap pandangan-pandangan yang bertentangan daripada pemahaman yang diajukan. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, idea-idea Al-Hadi yang diketengahkan dalam tulisan-tulisan berbentuk ilmiah beliau sering dianggap mencerminkan aliran pemikiran “Kaum Muda”. Ini termasuklah idea-idea Al-Hadi tentang emansipasi wanita, lantaran kecenderungannya dalam memperjuangkan soal pentingnya kaum wanita diberikan hak yang sama rata dengan lelaki, terutamanya dari segi pendidikan dan kemajuan, seperti yang telah dinyatakan di atas. Idea-idea ini dianggap bertentangan dengan aliran pemikiran lama, khususnya pemahaman dan tafsiran “Kaum Tua” tentang soal kedudukan wanita di sisi Islam. Dalam konteks ini, idea-idea tentang emansipasi wanita yang mengisi HFH diperkukuhkan dengan bidasan-bidasan yang bertujuan untuk menangkis pemahaman “Kaum Tua” tentang persoalan tersebut. Ini, umpamanya jelas apabila novel membidas tafsiran dan amalan lama yang menghadkan peranan kaum wanita sebagai suri rumah tangga, dengan alasan mereka juga dikurniakan Allah S.W.T. akal fikiran yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan negara. Bidasan terhadap pemikiran “Kaum Tua” turut dipertingkatkan apabila novel menganggap bahawa diskriminasi terhadap kaum wanita ini menjadi punca kemunduran bangsa, yang kemudiannya menyebabkan mereka dijajah oleh kuasa-kuasa Barat.[13] Selain menjadikan aliran pemikiran “Kaum Tua” sebagai sasaran, novel juga turut membidas beberapa tuduhan Barat tentang syariat Islam, umpamanya hukum faraid yang dikatakan melebihkan kaum lelaki dan menindas kaum wanita.[14] Dalam konteks ini, novel menjawab tuduhan-tuduhan tersebut dengan mengemukakan hujah-hujah yang berasaskan logik, sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya. Sesungguhnya, kehadiran idea-idea yang seumpama inilah yang mendorong pandangan kebanyakan pengkritik yang menganggap HFH sebagai sebuah novel yang memperagakan idea-idea tentang emansipasi dan kemodenan wanita.

Akan tetapi, sesuai dengan kedudukannya sebagai sebuah karya kreatif, HFH tidak pula mengabaikan aspek pembikinan naratifnya. Malah, pengamatan ini mendapati bahawa pada bebeberapa bahagian, novel dengan sengaja memberikan keutamaan kepada aspek-aspek yang difikirkan penting untuk perkembangan cerita. Ini, umpamanya ketara apabila novel membangkitkan idea tentang “pembatalan hak wali mujbir” yang turut diutarakan dalam novel ini. Idea penting yang mendasari persoalan tersebut ialah tentang kuasa seseorang wanita yang boleh memadamkan hak seseorang wali mujbir yang menikahnya dengan lelaki tanpa kerelaannya, dengan syarat wali tersebut sedia maklum dengan ketidakrelaan wanita itu. Oleh kerana persoalan tersebut bertunjangkan pada soal pemberian hak kepada kaum wanita dalam menentukan jodoh pilihannya, maka ia dapat dianggap sebahagian daripada idea penting yang mengisi HFH, iaitu emansipasi wanita. Idea yang mengandungi persoalan “pembatalan hak wali mujbir” ini pertama kalinya dibangkitkan dalam novel melalui dialog yang diucapkan oleh Faridah ketika menjelaskan kepada bapanya tentang hasratnya untuk bercerai dengan Badaruddin.[15] Apa yang ketara daripada daripada pengamatan ialah tiadanya usaha novel untuk memperkembangkan idea tersebut dengan sewajarnya, sama ada diberikan huraian jelas mengenai rasional terhadap pelaksanaan hukum tersebut, atau pengukuhannya dengan dalil-dalil Al-Qur’an atau Al-Hadith atau tafsiran-tafsiran yang berkaitan dengannya. Apa yang hanya dicatatkan oleh novel hanyalah tentang kuasa wanita untuk membatalkan pernikahan yang dipaksakan ke atas diri mereka, dan tidak lebih daripada itu.

Tidak dapat dinafikan bahawa adanya kesempatan untuk novel melanjutkan persoalan tersebut, terutamanya apabila ruang soal-jawab agama antara pembaca dengan mufti Mesir (akhbar Al-Ahram) dimasukkan ke dalam novel, guna menjawab kemusykilan yang timbul daripada situasi perkahwinan Faridah-Badaruddin. Namun, apa yang sekali lagi ketara ialah kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan sewajarnya oleh novel, yang hanya mencatatkan dalam ruangan akhbar tersebut jawaban daripada mufti secara begitu umum, seperti berikut: “Menurut hukum agama Islam yang maha suci, nikah itu tiada sah sekali-kali. Wajiblah di atas hakim memaksa di atas laki-laki itu meninggalkan perempuan yang disangkannya isterinya itu”.[16] Kenyataan dalam petikan ini jelas tidak mengandungi rasional, atau dalil-dalil yang dapat menyokong penetapan hukum tersebut. Ini sekali gus menjelaskan bahawa idea tentang “pembatalan hak wali mujbir” dalam HFH diutarakan tanpa melalui proses pembentukan wacana yang sewajarnya. Sesungguhnya, pengabaian terhadap idea tersebut banyak berkait rapat dengan keutamaan yang diberikan oleh novel terhadap soal perkembangan cerita. Ini kerana dalam perkembangannya sebagai sebuah cerita, peristiwa perceraian antara Faridah dengan Badaruddin amat diperlukan bagi membolehkan cerita bergerak ke hadapan, dan sampai ke penghujungnya, iaitu perkahwinan Faridah-Shafik. Kegagalan cerita untuk menceraikan Faridah dengan Badaruddin bererti cerita dalam HFH tidak dapat bergerak dan ditamatkan. Oleh itu, apa yang diperlukan oleh cerita hanyalah maklumat umum yang dapat memungkinkan berlakunya perceraian Faridah-Badaruddin. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maklumat asas tentang “pembatalan hak wali mujbir” dihadirkan dalam novel, khusus bagi membolehkan berlakunya perceraian Faridah-Badaruddin, seterusnya memungkinkan cerita mengahwinkan Faridah dengan Shafik. Pertimbangan ini dengan sendirinya menjadikan perbahasan yang mendalam tentang pembatalan hal wali mujbir tidak relevan dalam pembikinan cerita, yang memadai jika hanya ditangani secara sepintas lalu. Adalah penting untuk difahami bahawa tindakan novel membataskan perkembangan wacana seperti di atas adalah didorong oleh keprihatinan untuk mengekalkan dominasi cerita. Dengan kata lain, peranan khutbah, wacana dan penghujahan dalam menyalurkan idea-idea ilmiah tentang emansipasi wanita dibataskan, dan tugas tersebut kemudiannya diambil alih oleh alat-alat penceritaan terutamanya melalui protagonisnya, Faridah Hanom yang hadir dalam dunia fiktif novel sebagai seorang wanita moden yang berani melawan adat kebiasaan masyarakat pada zamannya.

Kesimpulan
Pembikinan naratif HFH terbina di atas struktur penceritaan yang kukuh, hasil penggemblengan alat-alat penceritan yang relevan sehingga memungkinkan cerita dikembangkan dengan baik dan dikekalkan perkembangannya hingga ke akhir novel. Perkembangan cerita yang baik ini semakin diperelokkan dengan rempah-ratus yang membolehkan novel menampilkan cerita yang cukup menarik. Akan tetapi, perkara-perkara ini bukanlah begitu luar biasa kerana dunia kesusasteraan Melayu sebelum kehadiran HFH telah terlebih dahulu mesra dengan cerita-cerita hikayat yang juga tidak kalah dari segi kehebatan bercerita.[17] Adalah jelas bahawa kekuatan HFH sebenarnya terletak pada idea-idea ilmiah tentang kemodenan wanita, dan idea-idea inilah yang membolehkan novel ini menarik perhatian dunia kesusasteraan Melayu, dan seterusnya mengekalkan perhatian tersebut selama lebih 80 tahun. Justeru, adalah agak mengecewakan apabila novel didapati tidak memanfaatkan sepenuhnya kesempatan yang ada untuk memperdalamkan lagi perbincangan tentang idea-idea tersebut, meskipun tidak dinafikan juga bahawa berbanding dengan hikayat-hikayat Melayu tradisional, idea-idea dalam HFH lebih realistik dan serius. Di pihak yang lain, tindakan tersebut adalah relevan dengan tuntutan cerita, dan sekali gus memperkukuhkan lagi struktur cerita secara keseluruhannya. Dengan memberikan keutamaan terhadap cerita serta aspek-aspek yang penting dalam pembikinannya, dan kemudiannya menyulamkan cerita dengan idea-idea ilmiah tentang tentang kemodenan wanita, HFH hadir di persada kesusasteraan Melayu sebagai sebuah cerita yang baik dan menarik.

Rujukan
Abdul Rahman Haji Abdullah, 1998. Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Rahman Haji Ismail, 2003. Syed Syeikh Al-Hadi: Penggerak Kebangkitan Melayu Abad Ke-20. Dlm. Sohaimi Abdul Aziz (pynt.). Syed Syeikh Al-Hadi: Cendekia dan Sasterawan Ulung. Hlm. 9-36. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Abdul Rahman Yusof, 2003. Strategi Retorik dalam Faridah Hanom. Dlm. Sohaimi Abdul Aziz (pynt.). Syed Syeikh Al-Hadi: Cendekia dan Sasterawan Ulung. Hlm. 118-135. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Ahmad Kamal Abdullah, Hashim Awang, Ramli Isin, Sahlan Mohd. Saman & Zakaria Ariffin. 1992. History of Modern Malay Literature Vol. II. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Hadi, S.S. A, 1985. Hikayat Faridah Hanom. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.

A.Wahab Ali, 1991. The Emergence of the Novel in Modern Indonesian and Malaysia Literature: A Comparative Study. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dharmawijaya, 1987. Intisari Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

Fadhlullah Jamil, 2003. Syed Syeikh al-Hadi: Pemikirannya Terhadap Islam dan Perubahan. Dlm. Sohaimi Abdul Aziz (pynt.). Syed Syeikh Al-Hadi: Cendekia dan Sasterawan Ulung. Hlm. 37-57. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Hashim Awang, 1984. Kesusasteraan Melayu dalam Kritikan dan Sejarah. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

Hassan Ahmad. 1996. “Rancangan Penerbitan Karya Agung dalam bahasa Melayu”. Bengkel Mempermudahkan Karya Sastera, Petaling Jaya. 5 Disember.

Li Chuan Siu, 1966. Ikhtisar Kesusasteraan Melayu Baru 1830-1945. Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Antara.

Mana Sikana, 1986. Kritikan Sastera: Pendekatan dan Kaedah. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

Mohamad Saleeh Rahamad, 2005. Pencerekaan dalam Novel Sejarah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Roff. W.R., 1974. The Origins of Malay Nationalism. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Sohaimi Abdul Aziz (pynt.). 2003. Syed Syeikh Al-Hadi: Cendekia dan Sasterawan Ulung. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

S. Othman Kelantan & Abdullah Tahir, 2003. Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Talib Samat, 1992. Syed Syeikh Al-Hadi: Sasterawan Progresif Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ungku Maimunah Mohd. Tahir. 1985. Definisi Novel Melayu: Menuju Suatu Pendekatan. Dewan Sastera, April: 42- 43.


[1] Meskipun menggunakan istilah “hikayat” pada judulnya, rata-rata pengkritik bersepakat bahawa Hikayat Faridah Hanom lebih menghampiri genre novel, berbanding “hikayat”. Sila rujuk Ungku Maimunah Mohd. Tahir, Definisi Novel Melayu: Menuju Suatu Pendekatan. Dewan Sastera, April, 1985, hlm. 42- 43. Untuk mengikuti pertikaian tentang kedudukannya sebagai novel Melayu pertama, sila rujuk A. Wahab Ali, The Emergence of the Novel in Modern Indonesian and Malaysia Literature: A Comparative Study, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1991, pp. 223-230; Li Chuan Siu, Ikhtisar Kesusasteraan Melayu Baru 1830-1945, Penerbitan Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1966, pp. 96-97.
[2] Ada juga pengkritik yang mendakwa bahawa Hikayat Faridah Hanom merupakan novel yang disadur daripada sebuah novel terkenal Mesir bertajuk Zainab karya Husain Haikal, berdasarkan kesejajaran tema antara kedua-dua buah cerita. Sila rujuk Mana Sikana, Kritikan Sastera: Pendekatan dan Kaedah, Penerbit Fajar Bakti, Petaling Jaya, 1986, hlm. 226; & Talib Samat, Syed Syeikh Al-Hadi: Sasterawan Progresif Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992, hlm. 55.
[3] Kedudukan Hikayat Faridah Hanom yang kukuh dalam kesusasteraan Melayu jelas apabila novel ini termasuk dalam senarai Karya Agung oleh Yayasan Karyawan di bawah kategori “klasik moden”. Untuk memahami ciri-ciri “karya agung” menurut yayasan tersebut, sila rujuk kertas kerja Hassan Ahmad (Dato’), “Rancangan Penerbitan Karya Agung dalam bahasa Melayu”, yang dibentangkan di Bengkel Mempermudahkan Karya Sastera, Petaling Jaya, 5 Disember 1996.
[4] Novel Hikayat Faridah Hanom dikatakan telah memberikan keuntungan yang besar kepada novelis dan penerbitnya, Syed Syeikh Al-Hadi sehingga memberikan beliau modal untuk memulakan kembali operasi syarikat penerbitan dan percetakan The Jelutong Press. Sila rujuk Abdul Rahman Haji Ismail, Syed Syeikh Al-Hadi: Penggerak Kebangkitan Melayu Abad Ke-20. Dlm. Sohaimi Abdul Aziz (pynt.), Syed Syeikh Al-Hadi: Cendekia dan Sasterawan Ulung. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, 2003, hlm. 16.
[5] Untuk mengikuti soal pengiktirafan dan gelaran kepada Syed Syeikh Al-Hadi ini, antaranya sila rujuk Talib Samat, Syed Syeikh Al-Hadi: Sasterawan Progresif Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992; Sohaimi Abdul Aziz (pynt.), Syed Syeikh Al-Hadi: Cendekia dan Sasterawan Ulung. Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang, 2003.
[6] Sila rujuk Li Chuan Siu, Ikhtisar Sejarah Kesusasteraan Melayu Baru 1830-1945, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1966, Dharmawijaya, Intisari Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden, Penerbit Fajar Bakti, Petaling Jaya, 1987; Ahmad Kamal Abdullah, Hashim Awang, Ramli Isin, Sahlan Mohd. Saman & Zakaria Ariffin, History of Modern Malay Literature Vol. II, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992; S. Othman Kelantan & Abdullah Tahir, Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2003; & Mohamad Saleeh Rahamad, Pencerekaan dalam Novel Sejarah, Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2005.
[7] Syed Syeikh Ahmad Al-Hadi, Hikayat Faridah Hanom, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1985, hlm. 246-252.
[8] Untuk keterangan lanjut, sila rujuk For details, see Fadhlullah Jamil, Syed Syeikh al-Hadi: Pemikirannya Terhadap Islam dan Perubahan, in Syed Syeikh Al-Hadi: Cendekia dan Sasterawan Ulung, pp. 52-55.
[9] Dalam syariat Islam, hukum faraid menyentuh soal pembahagian harta pusaka mengikut perundangan Islam; manakala wali mujbir pula ialah wakil pengantin perempuan yang mempunyai pertalian darah yang kuat, seperti bapa, datuk, adik-beradik atau bapa saudara.
[10] Dunia intelektual Melayu pada awal abad ke 20 Masihi memperlihatkan pertembungan idea antara dua aliran pemikiran yang dikenali sebagai “Kaum Tua” dan “Kaum Muda”. Untuk pemahaman lanjut tentang pertembungan idea antara kedua-dua aliran tersebut, sila rujuk perbincangan Abdul Rahman Haji Abdullah yang turut memperkatakan idea-idea Syed Syeikh Al-Hadi dalam Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1998, terutamanya, hlm. 221-230; & William R. Roff, The Origins of Malay Nationalism, Penerbit Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1974, hlm. 56-90.
[11] Abdul Rahman Haji Abdullah, Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran, hlm. 221-226.
[12] Syed Syeikh Ahmad Al-Hadi, Hikayat Faridah Hanom, hlm. 273-275 & hlm. 114-115.
[13] Ibid. Hlm. 116-117
[14] Ibid. Hlm. 283
[15] Ibid. Hlm. 202.
[16] Ibid. Hlm. 210.
[17] Perbandingan antara bentuk “novel” dan bentuk “hikayat” telah dibincangkan secara khusus oleh Hashim Awang, Kesusasteraan Melayu dalam Kritikan dan Sejarah, Penerbit Fajar Bakti, Petaling Jaya, 1984, hlm. 225-239.